Laboratorní zkoušky.

SPM - Security Paper Mill, a. s. disponuje vlastní mezinárodně akreditovanou zkušební laboratoří, která je ve svém oboru jedinou certifikovanou laboratoří v České republice.
Zajišťuje služby v oblasti zkoušení fyzikálních, mechanických, optických a chemických vlastností papíru a kartonu.

Máte problém s tím, že se vám papír trhá, má vysokou prašnost, propouští světlo, má nevyhovující vsakovost vody nebo jinak neplní vaše kvalitativní parametry ?

Nechte si naší laboratoří stanovit jeho skutečné vlastnosti a nalézt optimální řešení k získání požadované kvality.

Výsledek laboratorní zkoušky Vám sdělíme formou certifikované zprávy.


NABÍDKA AKREDITOVANÝCH ČINNOSTÍ:

 1. Měření bělosti

Optické vlastnosti papíru mají velký význam u tiskových a psacích papírů. Ovlivňujeme je použitím surovin: buničin, plniv, barviv, klížidlem a zjasňovacími prostředky.

 2. Měření tiskové opacity

Neprůsvitnost, čili opacita je schopnost papíru nepropouštět světlo. Je důležitá především u tiskových papírů, aby nedocházelo k tzv. prorážení barvy na druhou stranu.

 3. Měření odstínu

Měření odstínů papíru se používá převážně při výrobě barevných papírů. Na spektrofotometru se změří jednotlivé souřadnice barevného systému, která udává rozdíl v barevnosti oproti standardnímu vzorku.

 4. Stanovení plošné hmotnosti

Plošná hmotnost je definována jako podíl hmotnosti zkoumaného materiálu a příslušné plochy. Je jednou z nejdůležitějších vlastností papíru. Udavá se v g/m2.

 5. Stanovení tloušťky

Tloušťka papíru je kolmá vzdálenost mezi protilehlými povrchy. Měří se s ohledem na stlačitelnost vláknitých struktur za stanoveného měřícího tlaku. Tloušťka ovlivňuje téměř všechny vlastnosti papíru.

 6. Stanovení propustnosti pro vzduch

Propustností pro vzduch se rozumí schopnost papíru propouštět vzduch díky jejich pórovité struktuře. Propustnost klesá se zvyšujícím se mletím, kdy se narušená vlákna více překrývají.

 7. Stanovení vsákavosti vody

Touto zkouškou se stanoví množství vody, které se vsákne do povrchu vzorku z jedné strany.
Nasákavost je důležitou vlastností především při tisku - ovlivňuje přijímání a rozpíjení barev. Důležitá je také úspora potiskových barev - míra savosti musí být tedy po výrobě papíru optimální.

 8. Stanovení pevnosti v tahu

Pevnost papíru je dána pevností jednotlivých vláken a pevností vazeb mezi nimi. Při zkoušce papíru je vzorek vystaven působením vnějšího zatížení, které způsobuje jeho přetržení. Zaznamenáváme tržnou délku, tažnost při přetržení (protažení) a tržné zatížení (tržná síla).

Tržná délka (km)

Je pomyslná délka papíru, při níž se volně zavěšený pás papíru přetrhne v místě závěsu.

Tažnost při přetržení (%)

Je relativní prodloužení vzorku při zkoušce tahem v okamžiku přetržení.

Tržné zatížení (kNm)

Je zatížení, při kterém dochází k přetržení proužku papíru stanovené délky a jednotkové šířky za stanovených podmínek.

 9. Stanovení pevnosti v tahu za mokra

Působí-li na papír vnější mechanická síla a pokud překročí mez pevnosti, dochází k destrukci papíru. Pevnosti papíru je dána pevností jednotlivých vláken a pevností vazeb mezi nimi. Po namočení papíru klesá jeho pevnost na 10% původního stavu. Vazby vodíkových můstků se působením vody naruší. Pevnost papírů za mokra je významná např. u pytlového a tapetového papíru.

 10. Stanovení počtu dvojohybů

Odolnost v přehýbání se požaduje u papírů, které jsou v praxi ohýbány a mačkány.
Stanovujeme, jak je nutno papír v místě narušit, aby došlo k jeho přetržení. Vysoký počet dvojohybů má např. mapový a bankovkový papír.

 11. Stanovení tuhosti

Tuhost papíru je jeho odolnost proti deformaci vnější silou. Důležitá je zde tedy povaha zanášky, z něhož je papír vyroben. Tuhost se zvyšuje užitím krátkovláknitých buničin či přídavkem škrobu. Tuhost závisí na relativní vlhkosti a obsahu vlhkosti, který jí odpovídá.

 12. Určení pH vodného výluhu

Určení pH vodného výluhu je důležité ke zjištění zásaditosti nebo kyselosti papíru.
Vzorky se extrahují ve studené nebo teplé destilované vodě.

 13. Stanovení pevnosti v dotržení

Jde o práci spotřebovanou při dotržení předem naříznutého vzorku za stanovených podmínek. Výrazný pokles hodnot může být způsoben přesušením papíru. Zvýšení hodnot je možné dosáhnout zvýšením stupně mletí buničiny (ovšem jen dokud se nezačnou vlákna krátit).

 14. Stanovení povrchové pevnosti

Povrchová pevnost je míra odolnosti povrchu papíru proti vytrhávání vláken nebo nátěru silou, působící kolmo k povrchu.
Povrchová pevnost je ukazatelem způsobilosti k tisku, protože tiskové barvy a válce vyvolávají vlivem soudržnosti tah právě na vlákna u povrchu papíru. Při nedostatečné pevnosti dochází k vytrhávání vláken a pojiva z jeho povrchu.

 15. Určení obsahu popela

Popel je nespalitelný zbytek plnidel, po dokonalém spálení papíru při teplotě 900 ± 25 °C.

 16. Stanovení drsnosti

Údaj o hladkosti (drsnosti) povrchu má velký vliv na výběr tisku a následně jeho kvalitu - např. tzv. nedotištěné chybějící body. Smyslem této zkoušky je určit tloušťku vrstvy tiskové barvy, která je nezbytná k zaplnění i nejhlubších prohlubní.

 17. Stanovení hladkosti

Hladkost vyjadřuje mechanický stav povrchu papíru. Na hladkost má vliv především zanáška buničin. Hladkost je možno zvýšit stoupajícím stupněm mletí či obsahem plniva.

 18. Stanovení nepromastitelnosti

Nepromastitelnost se rozumí odolnost papíru proti pronikání tuků, olejů a vosků. Odolnost papíru proti pronikání tuků se dosahuje nánosem látek vytvářejících na povrchu papíru souvislý film, který tuky nedokáže propustit.

NEAKREDITOVANÁ OBLAST ČINNOSTI:

 1. stanovení objemové hmotnosti
 2. stanovení měrného objemu (volumenu)


Nenašli jste odpověď na svou otázku ?
Kontaktujte nás s vaším požadavkem.
K poptávkám přistupujeme individuálně a jsme připraveni flexibilně reagovat.

Certifikát laboratoře si můžete stáhnout zde: Certifikát laboratoře

Máte zájem o bližší informace ?