Ochranné prvky ve struktuře papíru.

Jako ochrana proti padělání se aplikují různé ochranné prvky přímo do struktury papíru při jeho výrobě. Mezi nejpoužívanější ochranné prvky patří vodoznak, použití bezpečnostních vláken nebo chemické jištění.

Přehled ochranných prvků ve struktuře papíru:


Vodoznak

Vodoznak (průsvitka, filigrán) je kresba ve struktuře papíru (logo, text, motiv), která je vytvořená řízenými změnami na papírenském stroji a je pozorovatelná proti světlu. Původní význam vodoznaku bylo označení původu papíru a papírny, kde byl vyroben. Dnes je považován za jeden z jistících prvků. V SPM je vyráběn vodoznak v mokré části papírenského stroje, pomocí egutéru.

Papírovina (suspense vláken a ostatních papírenských prostředků) natéká na papírenské síto a pomocí egutéru, ve kterém je vytvořen reliéf je stlačována. Podle reliéfu dojde k zeslabení nebo naopak ke zhuštění papírového listu.

Výroba egutéru probíhá přímo v objektu SPM, čímž je maximálně zabezpečena ochrana proti zneužití a zároveň minimalizovaná délka trvání celého procesu.


Zákazník si může nechat vyrobit na přání vlastní, jedinečný vodoznak a stává se tak jeho výhradním majitelem. Pokud zákazník nepožaduje svůj vlastní motiv, může využít tzv. univerzální - volný motiv z vodoznaků, které vlastní naše společnost.

Nabídka volných vodoznaků:


Vodoznakové papíry jsou vyráběny v plošné hmotnosti 60 - 250 g/m2. Slouží k zabezpečení obchodních smluv a důležitých dokumentů, ale také nacházejí využití pro prestižní prezentace významných společností, úřadů nebo státních institucí.

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, DEŠTNÍKY 70 - 120 g/m²

DEŠTNÍKY 70 - 120 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, ELIPSA 70 - 130 g/m²

ELIPSA 70 - 130 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, ESKA 60 - 200 g/m²

ESKA 60 - 200 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, KYTIČKY 70 - 130 g/m²

KYTIČKY 70 - 130 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, LEV 80 - 130 g/m²

LEV 80 - 130 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, PYRAMIDA 60 - 150 g/m²

PYRAMIDA 60 - 150 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, TROJÚHELNÍKY 75 - 120 g/m²

TROJÚHELNÍKY 75 - 120 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, VLNOVKY 80 - 120 g/m²

VLNOVKY 80 - 120 g/m²

SPM - Security Paper Mill, a. s., volné vodoznaky, ochranné prvky, ceninový papír, YPSILONY 70 - 130 g/m²

YPSILONY 70 - 130 g/m²

Umístění vodoznaku:

 • Průběžný vodoznak

 • Motiv vodoznaku je rozmístěn průběžně po celé ploše archu papíru, jako je tomu např. u vzorů na tapetovém papíru. Pro příklad použití lze uvést akciové listy, úřední dokumenty, jízdenky, daňové kolky, poukázky, stravenky, ...

 • Lokální vodoznak

 • Vodoznak je umístěn v konkrétním místě, které zákazník specifikuje, čímž je zaručen stejný vzhled všech dokumentů.
  Příkladem použití lokálního vodoznaku jsou firemní dokumenty, pasy, diplomy, vysvědčení, ...

  Typy vodoznaků:

 • Světlý vodoznak

 • Při pohledu na papír proti světlu je motiv vodoznaku světlý, v daném místě je hustota papíru zeslabena.

 • Tmavý vodoznak

 • Při pohledu na papír proti světlu je motiv vodoznaku tmavý, papír je v tomto místě naopak zesílen.

 • Kombinovaný, nebo-li multitónový vodoznak

 • Jedná se o nejdokonalejší ochranný prvek vytvořený v papíru. Motiv vodoznaku při pohledu proti světlu je tvořen jak světlou, tak i tmavou částí.

  Vodoznak viditelný pod UV světlem

  Klasický vodoznak může být doplněn o exklusivní vlastnost, kdy je vodoznak zároveň viditelný i pod UV světlem. Vysoká úroveň ochrany je dána tím, že viditelnost v UV světle je možná jen z jedné strany, kdy si papír zachovává i potiskovatelnost UV barvami, přičemž z druhé strany je vodoznak kompletně nečitelný.
  Falzifikovaný vodoznak se pod UV lampou nezobrazuje.
  Jde o velmi účinnou ochranu, které nelze dosáhnout žádnou dodatečnou úpravou.

  Elektrotype vodoznak

  Elektrotype vodoznak bývá použit pro zvýraznění části standardního vodoznaku. Je tedy vždy použit v kombinaci se standardním vodoznakem. Jsou zde jasně dané funkce vodoznaku, které rozšiřují tónový rozsah a dávají vodoznaku vysoce kontrastní oblast, která je snadno viditelná proti světlu. Čísla a znaky se zobrazují jako zdůrazněné prvky uvnitř konstrukce vodoznaku. Tento typ vodoznaku je dalším prostředkem ochrany před padělateli a bylo by takřka nemožné tento typ ochrany jakkoliv obejít či simulovat. Stejně jako u klasického vodoznaku je tvořen již během mokrého procesu výroby.

  Bezpečnostní vlákna

  Bezpečnostní vlákna jsou přidána do struktury papíru při jeho výrobě a mohou být viditelná na denním světle, viditelná pouze pod UV světlem, případně kombinace obou typů. Část z nich může být při normálním světle neviditelná, avšak při použití ultrafialového světla jasně zazáří. Některá vlákna mohou mít vlastnost, že jsou běžně viditelná, avšak pod UV světlem zcela změní barvu. Bezpečnostní vlákna mohou mít různou barvu, délku a tloušťku, a to v různých koncentracích, dají se použít i vlákna vícebarevná. U všech těchto vláken garantujeme přesné rozměry a vlastnosti, jako barevný odstín či svítivost vlákna.
  Každý zákazník si může vybrat tu nejvhodnější variantu pro daný typ papíru.

  Chemická ochrana

  Na ochranu proti pozměnění údajů natištěných, případně napsaných na chráněném dokumentu se používá přidání látky do struktury papíru, která při jakémkoliv pokusu o odstranění údajů chemickou látkou vyvolá chemickou reakci, a na papíru vznikne neodstranitelná skvrna. K tomuto efektu dojde změnou pH v papíru, která je vyvolána použitím různých činidel, které se přidávají při výrobě do papíroviny. Takto jištěný papír je chráněn proti různým druhům chemikálií. Na každou tuto látku se do papíroviny přidá jiný, speciální druh činidla.

  Papír je možné zabezpečit proti použití:

 • Kyselin
 • Zásad
 • Organických rozpouštědel
 • Bělících prostředků

 • Papíry s chemickým jištěním jsou poměrně rozšířené, a některé druhy mají svou mezinárodní specifikaci, jež jsou dány papíry s definovanými fyzikálními vlastnostmi, jako je gramáž, tloušťka, hladkost a další. Nejběžnějším příkladem využití papíru s chemickou ochranou jsou jízdenky, šeky, doklady, diplomy, atd.

  Rychlá chemická reakce

  Pro rychlou kontrolu pravosti papíru lze použít látku ve struktuře papíru, která reaguje na kontrolní fix BLANKA. Při použití fixu na papíru bez této látky nezůstává žádná stopa, při použití na chráněný papír se stopa zbarví do modra nebo růžova dle typu fixu.

  IR detekce

  LUX LASER® HI-TECH je nový unikátní a ověřený bezpečnostní ochranný prvek reagující na světlo v oblasti IR záření o vlnové délce 980 nm. Při osvitu materiálu laserovým detektorem se objevuje emise světla ve viditelné oblasti. Svítí - ORIGINÁL, nesvítí - FALSIFIKÁT ! Výhodou je verifikace, která trvale nepoznamenává produkt.
  LUX LASER® může být vyroben v barvě zelené, červené, modré, bílé a oranžové, a je poskytován s garancí stálosti min. 20 let. Je neodstranitelný a žáruvzdorný (lze verifikovat i popel !). Aplikace v papíru může být celoplošná, nebo v nekonečných pruzích o libovolné hustotě a barevné kombinaci. Výroba LUX LASERU® probíhá pod registrovanou kontrolou a každá vyrobená šarže vykazuje vlastní registrované „DNA".
  LUX LASER® je chráněn celosvětovými patenty a průmyslovými vzory aplikací.

  Planžety

  Planžety jsou malé částice rozptýlené do základní papírové vrstvy během výroby. Mají určitou vlastnost, která zůstává nezměněná po jejich přidání do struktury papíru. Je tak možné snadno pomocí mikroskopu zkontrolovat, zda dokument je vytištěn na správném zabezpečeném papíře. Planžety mohou být papírové, ale také kovové nebo transparentní. Rovněž mohou fluoreskovat v UV světle nebo mohou být vyrobeny z iridescentní hmoty měnící barvu.

  Kovová mikrovlákna

  Poněkud specifickým způsobem jištění bezpečnostními vlákny je využití vláken kovových, tedy mikrodrátů. Jde o exkluzivní magneticky bipolární ochranná vlákna ze slitiny dvou kovů. Jsou uložená ve skleněném žáruvzdorném elastickém pouzdře o délce min. 10 mm., aby nemohlo dojít k poškození jednotlivých vláken, například ohněm nebo korozivními účinky. V papíru jsou mikrodráty zároveň viditelné i pouhým okem. Mohou sloužit i pro laboratorní určení verifikace, např. po spálení dokumentu. Detekce může být akustická a zároveň vizuální.
  Papír s mikrodráty lze zároveň identifikovat jak všemi citlivými detektory kovů, tak i speciálními detektory, které rozpoznají na základě magnetické změny polarity jen a pouze „své" mikrodráty, u kterých byly použity např. metalické či magnetické barvy, eventuálně jiné částice. Tímto lze zmást, ale i zároveň odlišit pravé dokumenty od padělků s metalizovanými a magnetickými barvami nebo jinými částicemi.

  Máte zájem o bližší informace ?